forestmeri@forestmeri.cz +420 603 791 511
Konfigurátor

Dotace na lesní techniku pro vlastníky lesů

09. leden 2024

3. kolo příjmu žádostí intervencí rozvoje venkova ze Strategického plánu Společné zemědělské politiky 2023–2027 začíná 30.4.2024

Státní zemědělský intervenční fond zveřejnil informace o 3. kole sběru žádostí o dotaci na pořízení lesní techniky v rámci Programu rozvoje venkova.

Shromáždili jsme pro vás nejdůležitější informace a užitečné odkazy, díky kterým zjistíte, na které stroje lze čerpat dotaci, jaké jsou maximální uznatelné výdaje a zda splňujete kritéria pro získání dotace.

Prostřednictvím Portálu farmáře, který musíte mít založený (více info zde)  můžete od 30. 4. 2024 od 8:00 hodin do 21. 5. 2024 do 18:00 hodin podávat žádosti o dotaci v rámci 3. kola z Programu rozvoje venkova, 35.73 – Technologické investice v lesním hospodářství (záměry A, C a D).

Celková alokace je 373 437 500,- Kč

 

Záměr a) Investice do technologií pro hospodaření v lesích – držitelé lesů

Definice žadatele/příjemce dotace

Vlastník lesa nebo osoba s jeho právy a povinnostmi podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (zejména nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel lesa).

Dotace: 50 % z uznatelných výdajů, min. způsobilé výdaje 50.000Kč, max. způsobilé výdaje 10 mil. Kč
Realizaci projektu lze zahájit až po podání žádosti o dotaci.

Lze podat pouze 1 žádost (ta ale může zahrnovat více strojů, technologií, zařízení nebo staveb).
Dotaci lze čerpat jen na stroje, které jsou určeny pro hospodaření na PUPFL.

Způsobilé výdaje

- stroje a zařízení pro hospodaření v lese (včetně koně pro práci v lese)
- stroje a zařízení pro údržbu a opravy lesních cest
- stroje a zařízení pro výrobu palivového dříví a mobilní stroje pro pořez dříví
- dočasná uložiště vyzvednutého sadebního materiálu lesních dřevin

 

Záměr c) Investice do lesních školek - podnikatelé provozující lesní školkařskou činnost.

Definice žadatele/příjemce dotace

Podnikatelé provozující lesní školkařskou činnost.

Dotace: 50 % z uznatelných výdajů, min. způsobilé výdaje 50.000Kč, max. způsobilé výdaje 5 mil. Kč

Lze podat pouze 1 žádost (ta ale může zahrnovat více strojů, technologií, zařízení nebo staveb).

Způsobilé výdaje

- stroje, zařízení a stavby pro lesní školkařskou činnost
- nákup pozemku maximálně do částky odpovídající 10 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, za podmínek stanovených v kap. 7 písm. h) Obecných podmínek Pravidel

 

Záměr d) Investice do základního zpracování dřeva

 Definice žadatele/příjemce dotace              

  • Fyzické nebo právnické osoby podnikající v oblasti lesnictví a těžby dřeva (CZ-NACE 02)1 a zároveň v oblasti základního zpracování dřeva (CZ-NACE 16)2, které splňují definici malého nebo středního podniku3
  • nebo jsou obcí, právnickou osobou založenou nebo zřízenou obcí, dobrovolným svazkem obcí, školním lesním podnikem vysoké školy, střední školou nebo učilištěm.

Dotace: 50 % způsobilých výdajů projektu

  • Minimální výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou 50.000 Kč.
  • Maximální výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou 10 mil. Kč.
  • Způsobilé výdaje mohou vzniknout až po podání žádosti o dotaci.

Lze podat pouze 1 žádost (ta ale může zahrnovat více strojů, technologií, zařízení nebo staveb).

Způsobilé výdaje

- stroje, technologie a zařízení v rámci strojního vybavení manipulačních skladů, pilnic, pro sušení a impregnování masivního dřeva
- související stavební úpravy maximálně do výše odpovídající 40 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace5
- nákup pozemku maximálně do částky odpovídající 10 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, za podmínek stanovených v kap. 7 písm. h) Obecných podmínek Pravidel.

Jelikož administrace celé žádosti není úplně jednoduchá, začněte s přípravou žádosti s dostatečným předstihem. Žádost si vygenerujete právě na Portálu farmáře, který spustí funkcionalitu stažení žádosti během září.

Co vše hraje roli?

Při žádosti o dotaci hrají roli preferenční kritéria, která jsou hodnoceny body, jako je například druh a výše dotace, velikost investice v závislosti na velikosti obhospodařovaného lesního majetku, druh žadatele, nebo místo - kraj realizace.  Preferenční kritéria se však od minulého 15. kola liší. Také částky pro jednotlivé stroje byly navýšeny s ohledem na aktuální ceny. Tabulku s bodováním najdete ve Specifických podmínkách. Na konci stránky je uveden odkaz dle konkrétního záměru. 

Jak je to s DPH?

Pro stanovení bodového ohodnocení (velikost lesa x celková investice) jsou nově částky uváděné v tabulce jako výdaj, ze kterého je stanovena dotace. Tzn. neplátci počítají vč. DPH a plátci bez DPH. Maximálně uznatelné částky jednotlivých strojů jsou uváděny bez DPH. Je to důležité obzvláště u malých vlastníků, kde DPH může posunout projekt mimo bodovací oblast.

S žádostí vám pomůžeme!

Pomůžeme vám sestavit žádost o dotaci na vámi vybranou lesní techniku, tak aby splňovala všechna kritéria a byla zdárně přijatá. Neváhejte nám napsat, rádi vám žádost sestavíme.

Kdy můžu techniku koupit a od koho?

Dle pravidel po podání žádosti. Seznam Žádostí o dotaci kategorií Doporučen a Nedoporučen bude zveřejněn na internetových stránkách www.eagri.cz/spszp a www.szif.cz nejpozději do 4. 6. 2024. Avšak celý proces administrace teprve začíná, takže právní jistotu, že dotaci obdržíte budete mít až po podpisu Dohody o přidělení dotace, což bývá někdy od 11/2024 – 03/2025. Po podpisu Dohody je 24 měsíců na realizaci projektu. Z praktického hlediska by však nepřidělení dotace nastalo většinou v případě, že vy sami porušíte Pravidla pro přidělení dotace. Mnohdy stačí, že nestihnete zaslat včas požadované informace k doplnění žádosti.  

Stroj musíte pořídit na základě vámi zadaných technických parametrů od dodavatele, který tyto podmínky splní a to včetně nejnižší ceny, nebo jiného kritéria, které si stanovíte. Do částky 500 tis Kč bez DPH je  malý cenový marketing. Do částky 2 mil. Kč je také změna a realizace je na základě objednávky a Kupní smlouvy, tedy jako "Přímý nákup". Teprve až nad částku 2 mil. Kč se už musí provést výběrové řízení dle Příručky pro zadávání veřejných zakázek, nebo dle ZZVZ v případě veřejného zadavatele.

Jak je to s financováním?

Za techniku platíte dodavateli vy 100% ze svých prostředků. Nebo můžete využít úvěr. Pouze leasing není možný, protože po dobu udržitelnosti musíte být vlastníkem stroje. Po zaplacení stroje si podáváte Žádost o platbu. Pozor...termín Žádosti o platbu si volíte vy a jeho zmeškání podléhá sankci !! Teprve potom SZIF proplácí 50% z uznatelných nákladů. Je tedy nutné počítat s tím, že od podání Žádosti o dotaci, může uběhnout i rok, než vám budou peníze připsány na účet, ale zpravidla je to do 12 měsíců.  

Kde najít důležité dokumenty?

  1. Obecné podmínky Pravidel 3. kolo
  2. Specifické podmínky Pravidel 3. kolo - záměr A
  3. Specifické podmínky Pravidel 3. kolo - záměr C
  4. Specifické podmínky Pravidel 3. kolo - záměr D

 

Lesní technika, na kterou se vztahuje dotace

Naši partneři